Zwolnienie z lekcji wf wzór

Pobierz

Dokumentacja dotycząca zwolnień uczniów z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń przechowywana jest w sekretariacie szkoły.. Zwykle wzór dokumentu dostępny jest w sekretariacie placówki.Wniosek o zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego - wykonywania określonych ćwiczeń.. 2, w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz.U, poz. 843) zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego .ZWOLNIENIE data, miejscowość Proszę o zwolnienie mojej córki/syna .. z ćwiczeń na lekcji w-f w dniu .. z powodu np. niedysponowania fizycznego (jak masz miesiączkę).. 4) Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać wychowawcy.. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2) rodziców (opiekunów prawnych) złożonego u dyrektora szkoły i po uzyskaniu jego zgody.. Zwolnienie z WF: wzór zwolnienia od rodzica Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór zwolnienia z WF, które każdy rodzic może wypisać w razie zaistnienia takiej konieczności.W związku ze zwolnieniem mojej/ mojego córki/ syna z lekcji wychowania fizycznego, Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka ………………………………………..

Osoba wydająca zwolnienie: Dyrektor szkoły.

Załączniki można pobrać na stronie internetowej szkoły.. Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór zwolnienia z WF, które każdy rodzic może wypisać w razie zaistnienia takiej konieczności.. miasto, data.Lekarz określa, na jaki okres niezbędne jest zwolnienie oraz czy jest to całkowite zwolnienie z zajęć wf, czy tylko z określonych ćwiczeń fizycznych (lekarz wymienia rodzaj ćwiczeń).. "Zwolnienie" Proszę o zwolnienie mojej córki/mojego syna (tutaj imię) ucznia/uczennicy klasy (klasa) z zajęć wychowania fizycznego w dniu/dniach (tutaj dokładna data.. Dzień, miesiąc, rok.). Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.W wyjątkowych sytuacjach dozwolone jest samodzielne opuszczenie budynku szkoły przez ucznia, który ukończył siedem lat, na podstawie formularza zwolnienia (wzór stanowiący załącznik) podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów..

Proszę o zwolnienie mojego syna/ mojej córki* …………………………………………….

Dokumenty o których mowa w punkcie 1 powinny zostać złożone na dziennik podawczy w sekretariacie szkoły.. Wrocław, ………………………….. Dyrektor.. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego.. Decyzja Dyrektora Szkoły o zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego - wzórWzór podania zwolnienia z wf ; Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych; Statut SSP nr 5; Regulamin placu zabaw; Regulamin dyskotek szkolnych; Regulamin wycieczek; Procedury wypadku; Opieka stomatologicznaZwolnienie z zajęć WF w poprzednich latach - co wpisać na świadectwie ukończenia szkołyW szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia (ZWOLNIENIE WF - WZÓR 2) rodziców złożonego u dyrektora szkoły i po uzyskaniu jego zgody.. Szkoły Podstawowej nr 67. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13 we Wrocławiu~WZÓR Zwolnienie z lekcji Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka …….….Klasa ………………………Wzór wniosku ucznia pełnoletniego o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zawiera załącznik nr 2.. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.. Oświadczenia rodziców, opiekunów prawnych znajdować się będą w dokumentacji świetlicy lub u wychowawcy klasy..

Kolejny krok to napisanie podania o zwolnienie z wf adresowane do dyrektora szkoły.

ze względu na ……………………………………………………………………………………… .. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. § 5 ust.. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawieWZORY JEDNORAZOWYCH ZWOLNIEŃ z wychowania fizycznego: Toruń, dnia ……………….. Zielona Góra, ………………….… (imię i nazwisko prawnego opiekuna ucznia) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 " Ekonomik w Zielonej Górze Proszę o całkowite/częściowe*) zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego mojejProcedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych Załącznik 1 - wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego Załącznik 2 - j.obcy - podanie o zwolnienie z obecności na pierwszych i ostatnich godzinach Załącznik 3 - wf - oświadczenie rodzica o odpowiedzialności2.. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki* w tym czasie poza terenem szkoły.WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO …………………………………….. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w .Zwolnienie z WF może być jednorazowe, wypisywane na okoliczność chwilowej niedyspozycji dziecka bądź długoterminowe, przy czym zgodnie z obowiązującym przepisami uczeń może zostać zwolniony całkowicie z lekcji wychowania fizycznego lub być zwolniony jedynie z wykonywania określonych ćwiczeń.Zwolnienie z WF: wzór zwolnienia od rodzica..

z czynnego uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznegowrześnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.

ucznia/ uczennicy* klasy ………….. …….…………………………………………….. *** wzór decyzji zwalniającej ucznia z zajęć WF-u stanowi załącznik nr 3 **** wzór odmowy zwolnienia z zajęć WF -u stanowi załącznik nr 4. wniosek-o-zwolnienie-wf - do pobrania .. 16.Wniosek o zaliczenie zajęć na podstawie wykonanych prac badawczych.. *wzór podania stanowi załącznik nr 1 do procedury **wzór oświadczenia rodziców stanowi załącznik nr 2 do procedury *** wzór decyzji zwalniającej ucznia z zajęć WF-u stanowi załącznik nr 3 **** wzór odmowy zwolnienia z zajęć WF -u stanowi załącznik nr 4. wniosek-o-zwolnienie-wf - do pobraniaWZORY PODAŃ .Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im.Karola Goduli w Tarnowskich Górach Podstawa prawna: § 5 ust.. W wyjątkowych sytuacjach (np. przeziębienie, inna niedyspozycja zdrowotna) mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice (prawni opiekunowie) poprzez umotywowane pisemne usprawiedliwienie.Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii.. Procedurę uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego wprowadza się na mocy ZarządzeniaPROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.. 1 i ust.. uczęszczania na lekcje religii - uczeń niepełnoletnizgodnie z załączonym orzeczeniem lekarskim.. Nr 67, poz. 329 ze zm.).. Procedura obowiązuje od dnia ogłoszenia.. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.. Dodatkowo ksero zaświadczenia lekarskiego uczeń przedstawia nauczycielowi wychowania fizycznego.15..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt