Notatka służbowa na temat zachowania pracownika

Pobierz

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 23 listopada 2010 r.Data publikacji: 2 listopada 2015 r. Sporządzanie i przechowywanie notatek służbowych często sprawia problemy.. Niewłaściwe zachowanie pracownika w stosunku do przełożonego.Notatka służbowa nie jest ani formą nałożenia na pracownika kary, ani nie jest podstawą do odwołania się od niej.. Jest tylko formą potwierdzenia pewnych okoliczności.. Musi być precyzyjna, zwięzła i umożliwiać szybkie odnalezienie najważniejszych informacji.Dokumentacji notatkami podlegają przede wszystkim różnego rodzaju zachowania pracownika i zdarzenia związane ze stosunkiem zatrudnienia.. Upomnienie pracownika z powodu nieodpowiedniego zachowania powinno wyglądać w następujący sposób: ……………………………………….. (miejscowość i data)Notatki służbowe są jednymi z najczęściej stosowanych przez pracodawcę środków służących odnotowaniu negatywnych zachowań pracowników, które w konsekwencji mogą wpłynąć na sytuację takiego pracownika w firmie.. Często stosowana przez pracodawców forma dyscyplinująca pracowników w postaci "notatki służbowej" lub innych "pism ostrzegawczych" jest praktyką niedopuszczalną.. Dokumentowanie różnych zachowań pracownika czy wydarzeń z jego udziałem może mieć, co potwierdził także Sąd Najwyższy, formę notatek służbowych.Dodatkowo notatka służbowa powinna zawierać tylko fakty i być pozbawiona elementów ocennych, pracodawca zaś powinien ją przechowywać w aktach osobowych pracownika w części B, tak aby .Pamiętaj!.

Notatka służbowa - jakie są dopuszczalne formy jej przekazywania?

Powinien zawierać datę dokonania przewinienia, dane osobowe pracownika i miejsca na podpisy zainteresowanych stron.. Wielu pracodawców dokumentuje zachowania swoich pracowników w formie tzw. Sporządzanie i przechowywanie notatek służbowych często.. Pracodawca może tworzyć notatki nt pracownika i winien je trzymać w aktach osobowych.gotowy wzór / szablon dokumentu - Notatka służbowa na okoliczność wysłuchania pracownika przed ukaraniem / zastosowaniem kary porządkowej.. W tym przypadku można także uciec się do zastosowania pewnych kar, między innymi upomnienia, a w skrajnych przypadkach nagany.NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA - wzór pisma Subject: wzory pism, korespondencja, pismo urzędowe, Keywords: notatka, notatka służbowa, spotkanie, wzory pism, pisma, korespondencja, wzór, pismo, spotkanie Last modified by: Krzysztof Created Date: 3/10/2013 9:47:00 AM Company: home Other titles: NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA - wzór pismaPracownik ma, co do zasady zachowywać w tajemnicy informacje dotyczące pracodawcy, co wpisuje się w obowiązek dbania o dobro zakładu pracy, oczywiście o ile zachowywanie tajemnicy nie narusza prawa, np. pracownik ma wiedze o pewnych nieprawidłowościach czy o naruszeniach prawa..

Prawo do tworzenia notatek służbowych na temat pracowników nie wynika.

Bezwzględnym wymogiem zastosowania kary porządkowej jest uprzednie wysłuchanie pracownika (tak art. 109 § 2 Kodeksu pracy).Wzór dokumentu nie różni się zbytnio od większości pism, z jakimi mamy do czynienia w pracy.. Oddziałowa poprosiła mnie o sporządzenie notatki służbowej dotyczącej rozmowy z koleżankami i wysłania sms-ów związanych z .Notatka służbowa nie jest sposobem na dyscyplinowanie pracownika.. Bezwzględnym wymogiem zastosowania kary porządkowej jest uprzednie wysłuchanie pracownika (tak art. 109 § 2 Kodeksu pracy).Zał.. Oddziałowa poprosiła mnie o sporządzenie notatki służbowej dotyczącej rozmowy z koleżankami i wysłania sms-ów związanych z .. Dokument nie powinien osądzać osoby zatrudnionej ani wskazywać winnego, lecz przedstawiać zaistniałe sytuacje.Notatka służbowa ze zdarzenia Notatka służbowa ze zdarzenia często dotyczy np. wypadku, jaki miał miejsce w zakładzie pracy.. W przypadku braku zauważalnej poprawy możemy kolejny raz upomnieć pracownika z zastosowaniem notatki służbowej, którą dołączymy do akt pracownika.. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Pracownik powinien też zobligować się do tego, że dołoży wszelkich starań, aby jego praca przynosiła jak najlepsze efekty..

Prawo do tworzenia notatek służbowych na temat pracowników nie wynika wprost.

Dyrektorzy muszą więc pamiętać, że możliwość dołączania ich do akt zależy od tego, czego .gotowy wzór / szablon dokumentu - Notatka służbowa na okoliczność wysłuchania pracownika przed ukaraniem / zastosowaniem kary porządkowej.. sporządzona w dniu .. r. w obecności nastepujacych osób: 1) .. (imię, nazwisko, stanowisko) 2) .. (imię, nazwisko, stanowisko) W dniu .. r.Notatka służbowa (memo) Notatka służbowa jest dokumentem stosowanym w firmach, instytucjach i urzędach.. Co ważne, nie wolno udostępniać jej osobom trzecim, które nie są upoważnione do otrzymania tego typu informacji.Wobec osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika, zostały wypowiedziane przez pracownika obraźliwe słowa i groźby.. Jak wskazuje się w literaturze prawa pracy, przedmiotem notatki powinny być tylko.Temat: Notatka służbowa Z tego co wynika z wypowiedzi notatka służbowa zawiera opinię o pracy pracownika, zaś podpisy pod nią sporządzone wskazują, że została sporządzona przez dyrektora szkoły i osoby, które ją sporządziły.. Pracodawca może spisać notatkę służbową dotyczącą zachowania pracownika oraz wykonywania poleceń w miejscu pracy..

Z opisanego powyżej zdarzenia została sporządzona notatka służbowa.

(Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2011 r.Na pracownika nie została nałożona żadna kara (przewinienie nie było bowiem aż tak znaczące), niemniej jednak pracodawca chciał opis rozmowy włączyć do akt w postaci notatki.. nr 12 do Regulaminu pracy w ZPSM nr 4 im.. Notatkę służbową można wręczyć do rąk własnych lub przesłać pocztą elektroniczną.. Jeśli pracownik postępuje w nieodpowiedni sposób lub zgłaszane są na niego skargi - sporządza się notatkę dyscyplinującą.. Jednak ich przedmiotem powinno być wyłącznie wydarzenie wynikające z wykonywania stosunku pracy i mające wpływ na ogólną ocenę pracownika.Pracodawca, który stwierdzi nieprawidłowe zachowanie pracownika, może sporządzić potwierdzającą to notatkę służbową.. K. Szymanowskiego w Warszawie Notatka służbowa z wysłuchania w trybie art. 109 § 2 k.p. Pani /Pan .. Służy prawnemu udokumentowaniu bieżących ustaleń w celu kontroli realizacji czynności służbowych.. Informacje w niej zawarte powinny być w pełni obiektywne.. Spowodowane jest to m.in. wątpliwościami, czy należy dołączać je do akt pracownika, czy przechowywać je w inny sposób.. Nie bardzo wiadomo, jaka była intencja pracodawcy dotycząca podpisu pracownika - czy jego podpis miał oznaczać "przyjąłem do wiadomości" czy też .Notatka służbowa o zdarzeniu.. Jeśli notatka dotyczy np. pouczenia bądź ukarania pracownika, to należy ją dołączyć do akt danej osoby.Zwykle notatka służbowa sporządzona jest na temat różnych zachowań pracowników oraz zdarzeń związanych ze stosunkiem pracy.. Trudno zatem doszukiwać się w tym zakresie naruszeń danych osobowych.W związku z powyższym notatki służbowe dotyczące zachowania pracownika mogą zostać sporządzone w ramach takiego postępowania.. Jak wskazuje się w literaturze prawa pracy, przedmiotem notatki powinny być tylko zdarzenia mające doniosłość ze względu na wykonywane w ramach stosunku pracy obowiązki, istotne z punktu widzenia przebiegu stosunku pracy pracownika.Notatka służbowa z rozmowy z pracownikiem - co zawiera.. Całe zdarzenie miało miejsce w obecności 4 innych pracowników.. Czy jednak ich gromadzenie jest legalne?Notatka służbowa Pracodawca może spisać notatkę służbową dotyczącą zachowania pracownika oraz wykonywania poleceń w miejscu pracy.. Prawo do tworzenia notatek służbowych na temat pracowników nie wynika wprost..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt