Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

Pobierz

Uwagi końcowe 2.. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej (cz. instalacja centralnego ogrzewania) Podstawą wykonania projektu jest umowa z dnia 22 lipca 1999r zawarta pomiędzy inwestorem: Spółdzielnią Mieszkaniową "KARALUCH" w Pacanowie, a Biurem Projektów "Matacz" z Katowic naOpis techniczny do projektu budowlanego Wymiana wewn ętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie Cieszyn ul. Św. Jerzego 4 działki nr 9/2 , 7/2 obr ęb 31 1.. SPIS RYSUNKÓW CO/W-01 - Instalacje CO - Rzut piwnicy CO/W-02 - Instalacje CO - Rzut parteru4.. Celem opracowania jest projekt instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania podłogowego wspomaganego grzejnikami elektrycznymiOpis techniczny do projektu budowlanego modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 12, dz. nr 458/17 i 458/19.. Wymiennikownia 3.. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje rozwiązania w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan oraz wentylacji mechanicznej wcentralnego ogrzewania W budynku zaprojektowano nast ępuj ące instalacje 1. instalacj ę kanalizacyjn ą 2. instalacj ę zimnej wody 3.instalacj ę wody ciepłej 4.instalacj ę centralnego ogrzewania 5.instalacj ę wentylacyjn ą Zapotrzebowanie na ciepło - poddasze Q= 8440 W Strata na wentylacj ę 608 W Wska źnik ciepła 24.887 W/m 3OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE Do projektu wewn ętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan, mechanicznego wspomagania wentylacji grawitacyjnej, dla budowy pomieszczenia sanitariatów na pi ętrze I w SP 1 w Olkuszu..

Opis instalacji centralnego ogrzewania.

Opis ogólny.. Instalacja centralnego ogrzewania pompowa z rozdziałem dolnym, której czynnikiem grzejnym b ędzie woda, powinna by ć zabezpieczona zamkni ętym naczyniem wzbiorczym przeponowym, oraz zaworem bezpiecze ństwa zgodnie z PN-B-02414:1999.. Instalacja centralnego ogrzewania Projektuje si ę cztery obiegi centralnego ogrzewania: po dwa na kaŜdej kondygnacji budynku.. 2 Podstawa opracowania.. - podkład architektoniczno - budowlany remontu i przebudowy obiektu, - obowiązujące normy i normatywy, - inwentaryzacja budynku.. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku mieszkalnymOpis techniczny do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku "A" Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie 1.. DANE OGÓLNE Projekt dotyczy modernizacji energetycznej, przebudowy i rozbudowy budynku Urzę-du Gminy w Dobrzeniu Wielkim.. Pagórki, 82-340 Tolkmicko, dz. nr 563/3 strona 2 I.. Projekt zakłada wymianę instalacji od rozdzielaczy w pomieszczeniu kotłowni gazowej - modernizacja kotłowni nie wchodzi w zakres opracowania.OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i instalacji gazowej dla budynku szatni piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną działka nr ewid..

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania 4.1.

zlecenie inwestora podkłady architektoniczno-budowlane obowi ązuj ące przepisy i normyOPIS TECHNICZNY - INSTALACJA C.O. 1 I.. Zakres opracowania.INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA CENTRALNE OGRZEWANIE - którego zadaniem jest ogrzewanie pomieszczenia znajduj ącego si ę w pewnej odległości od źródła ciepła oraz w którym istnieje mo Ŝliwo ść wyra źnego wyodr ębnienia podstawowych elementów.OPIS TECHNICZNY INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.. Źródłem ciepła dla instalacji ogrzewczych będzie kotłownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku.Instalacja centralnego ogrzewania-grzejnikowa Źródłem ciepła dla instalacji grzewczej w budynku będzie projektowany węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy.. Budynek przedszkola wykonany został w technologii tradycyjnej jako murowany ze stropamiInstalację centralnego ogrzewania oraz ciepła i chłodu technologicznego zaprojektowano z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem miękkim.. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora.Budynek szkoły wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania pracującą na parametrach 90/70 º C .. Projektuje się jeden obieg ogrzewania grzejnikowego.Ogrzewanie obiektu realizowane jest metodą tradycyjną poprzez instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami żeliwnymi członowymi typu S130-1 i S130-4 oraz aluminiowymi członowymi typu G-500..

OPIS TECHNICZNY Instalacja centralnego ogrzewania 1.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN.. W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano instalację cen-OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJI WOD-KAN, WENTYLACJI MECHANICZNEJ.. wodn ą, niskotemperaturow ą, pompow ą o parametrach czynnika grzewczego 77/65°C.Instalacja zasilana b ędzie z kotłowni wbudowanej w wydzielonymInstalacje centralnego ogrzewania i źródło ciepła Ogrzewanie budynku realizowane będzie poprzez instalację centralnego ogrzewania zasilającą w czynnik grzewczy grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach.. Instalacja c.o. w obiekcie wykonana jest z rur stalowych łączonych poprzez spawanie i prowadzona w układzie z rozdziałem2.. 306/1, 307/4 i 307/5 w obrębie Zabór, gmina Zabór.. Instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie .. 1.4 INSTALACJA ROZPROWADZENIA CZYNNIKA GRZEWCZEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA .INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Budynek uŜyteczności publicznej - Świetlica m.. W budynku przewody pionowe będą prowadzone w szachtach instalacyjnych, a główne przewody poziome w przestrzeni stropu podwieszanego na parterze ze spadkiem 0,5 % wg części rysunkowej.Jeżeli do instalacji centralnego ogrzewania konieczne będzie dostarczenie wody grzejnej powyżej +50oC lub zapotrzebowanie ciepła przekroczy 42 kW, konieczne będzie pobieranie ciepła z kotłowni gazowej..

Instalacja centralnego ogrzewania 3.1.

CENTRALNE OGRZEWANIE: /część administracyjno - techniczna/ Parametry instalacji: 90/70oC Zapotrzebowanie ciepła dla ogrzewania: 18 010 W = 18,01 kW /w tym wentylacja 6 100 W/ Ciśnienie dyspozycyjne instalacji centralnego ogrzewania: /na rozdzielaczach w rozdzielni/ 32 000 Pa1 OPIS TECHNICZNY INSTALACJE Do projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan, mechanicznego wspomagania wentylacji grawitacyjnej, dla budowy pomieszczenia sanitariatów na piętrze I w SP 1 w Olkuszu.. Siergiej Studio Architektury Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej cz ęści gminy Kórnik .. 1.4 INSTALACJA ROZPROWADZENIA CZYNNIKA GRZEWCZEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA .Opis techniczny do projektu instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 1 OPIS TECHNICZNY I CENTRALNEGO OGRZEWANIA YM WIELORODZINN YM 26-26A, DZ. NR 1263/1 26-26A W GŁUCHOŁAZACH 26-26A w Głuchołazach.EKOLOGICZNY KOCIOà KRS TECH DUO 100KW 5 KLASA WG NORMY PN-EN 303-5:2012 Z PALNIKIEM RETORTOWYM I PODAJNIKIEM KRS PO PRAWEJ STRONIE TERMO-TECH - KRS TECH DUO à à à à Kotà y typu KRS TECH DUO z palnikiem retortowym, przeznaczone sà do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego, z grawitacyjnym jak i wymuszonym obiegiem wody.. Część instalacyjną opracowano przy założeniu, że teren pod budowę jest uzbrojony.. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Charakterystyka budynku 1.4 Rozwiązania projektowe 2.. 2 Podstawa opracowania.. zlecenie inwestora podkłady architektoniczno-budowlane obowiązujące przepisy i normy warunki zabudowy i zagospodarowania terenu uzgodnienia .Rzut parteru - instalacje centralnego ogrzewania skala 1:50 6 Rzut I piętra - instalacje centralnego ogrzewania skala 1:50 7 Rzut poddasza- instalacje centralnego ogrzewania skala 1:50 8 Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania skala 1:50 9 Schemat węzła C.O. rys. bez skali 10 III.OPIS TECHNICZNY 1 Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - podkład architektoniczno-budowlany - obowiązujące przepisy i normy, - katalogi producentów.. Podstawa opracowania.. InstalacjaOPIS TECHNICZNY TOM III INSTALACJA GRZEWCZA autor: mgr in ż. Agata Cisowska dr in ż. Łukasz Donocik .. DANE OGÓLNE 1.. Moc nominalna węzła na cele c.o. 210 kW oraz c.w.u.. Cel i zakres opracowania.. Elementami grzejnymi są grzejniki członowe żeliwne oraz w wyremontowanej części bursy grzejniki stalowe płytowe .OPIS TECHNICZNY 1.. OPIS TECHNICZNY.. WENTYLACJI.. Rozwiązanie techniczne instalacji c.o. Projekt obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania w całości (przewody, armatura i grzejniki).. Parametry pracy instalacji c.o. tz/tp 70/55 °C.. Pompy ciepła należy ustawić na matach silimerowych.3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt