Karta charakterystyki środka chemicznego domestos

Pobierz

Palenie wzbronione.KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - REACH) Wersja: N°7 (06/07/2018) Laboratoires ANIOS .. chemicznymi lub jest związana z narażeniem na działanie innego środka chemicznego, należy wziąć to pod uwagę przy wyborze indywidualnego wyposażenia ochronnego.. Budowa karty charakterystykiKarta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu.. Informujemy o zmianie numerów alarmowych w Europie, ważnych od 1 lipca 2017.Karty charakterystyki stanowią integralną część systemu stworzonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) Nr 488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG .Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: DezontOX - A 50 ml 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:Karta charakterystyki preparatu chemicznego pH minus płynny Sporz ądzona zgodnie z Rozporz ądzeniem(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r..

JAX 15 - Karta charakterystyki.

P280 - Stosować ochronę oczu lub ochronę twarzy.. 071/ 39 80 800.818 Fax: 071/ 39 80 819 NIP 899-02-02-361 Karta charakterystyki preparatu chemicznego Wydanie: 4 Data wydania: 21.08.2016 Data aktualizacji: 05.01.2018 Strona 1/ 5Karty Charakterystyki substancji chemicznych (ang. SDS Safety Data Sheet, dawniej MSDS Material Safety Data Sheet) to dokument zawierający opis: zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, metod służących minimalizowaniu ryzyka w kontakcie z nią, sposobów postępowania w przypadku powstania sytuacji niebezpiecznej,Karty charakterystyki..

Gold Drop płyn czyszcząco dezynfekujący - Karta charakterystyki.

Parametry dotyczące kontroli Obowiązek wystawienia karty charakterystyki oraz przekazania jej wraz z substancją wszystkim dystrybutorom i użytkownikom substancji wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1907/2008 , zwanego w skrócie REACH .KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.. JAX 34 - Karta charakterystyki.karta charakterystyki chemicznej Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Domestos 24H plus zageszczony płyn czyszczącoDomestos 24H plus zageszczony płyn czyszcząco- ---dezynfekujacy Pine Freshdezynfekujacy Pine FreshCzęsto pojawiają się wątpliwości czy karty charakterystyki dla środków czystości (np. domestosa) również należy mieć.. Identyfikator produktu:Wzór chemiczny :C4H2O4 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe.. Odpowiedź brzmi: tak.. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa .. ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież .KARTA CHARAKTERYSTYKI Domestos Professional Citrus Fresh Zawiera chloran(I) sodu (Sodium Hypochlorite), wodorotlenek sodu (Sodium Hydroxide).. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer CAS :142-45- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKarta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ Tel alarmowy : +48 12 ; Tel..

Nie wszystkie karty charakterystyki Ecolab, Nalco Champion i Nalco Water są dostępne w Internecie.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.. Karta charakterystyki Ace Karta charakterystyki Ajax Easy Rinse Karta charakterystyki Ajax płyn uniwersalny Karta charakterystyki Ariel Professional proszek do białegoDomestos w firmie - czy potrzebna jest karta charakterystyki?. Informacji toksykologicznej +48 12 1.4 Numer telefonu alarmowego: GOLD DROP Sp.. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę liczne obowiązki, do których należy między innymi sporządzenie kart charakterystyki substancji chemicznych dla każdej substancji niebezpiecznej używanej przez pracowników w związku ze świadczeniem pracy.KARTA CHARAKTERYSTYKI Domestos Power 5+ Aktywna Niebieska Woda Ocean kostka toaletowa .. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Unilever Polska Sp.. 1.3.2 Adres: ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec 1.3.3 Telefon:+48 32 1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: celu pobrania karty charakterystyki środka chemicznego kliknij na nazwę produktu.. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole ń i stosowanych ogranicze ń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzeniaKarty charakterystyki są dokumentami wystawianymi przed producentów substancji chemicznych, które zostały zaklasyfikowane jako substancje niebezpieczne..

Nadal płukać.Karta charakterystyki preparatu chemicznego Termik K0119 Byków ul.Wrocławska 43, 55-095 Mirków /Wrocław Tel.

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia: EUH031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.. Karta Charakterystyki.. Zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH) SEKCJA 1.. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. ALUSOL D. ALUSOL E. ALUSOL H. ALUSOL M. ADEX 1.Pracodawca zapewnia swym pracownikom i ich przedstawicielom dostęp do informacji dostarczanych zgodnie z przepisami art. 31 (karty charakterystyki) i 32 (inne informacje przekazywane użytkownikom) w odniesieniu do substancji lub mieszanin, które stosują lub na które mogą być narażeni w trakcie swojej pracy.Karta Charakterystyki Domestos Professional Toilet Limescale Remover Zwroty wskazujące środki ostrożności.. zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni.. z o.o. Ul.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Zalecane środki gaśnicze: Preparat nie jest łatwo palny.Karta Charakterystyki Domestos Professional Citrus Fresh Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia: EUH031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.. H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.Karta Charakterystyki Domestos Professional Pine Fresh danych danych danych danych 8.2.. Jeśli nie znalazłeś poszukiwanej karty, prosimy o kontakt poprzez komunikator lub e-mail.. Jest to produkt chemiczny niebezpieczny dla zdrowia, stosowany w zakładzie, więc kartę charakterystyki dla niego również musisz przechowywać.. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO DOMESTOS 24H zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh, Atlantic Fresh, Citrus Fresh, Pink Fresh, Red Power Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Strona 2 z 5 5.. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt