Charakterystyka funkcjonowania organizacji wirtualnych

Pobierz

Dzięki ich pełnemu wykorzystaniu umożliwiają podejmowanie.PDF | Streszczenie: Celem artykułu jest próba przybliżenia uwarunkowań procesu tworzenia orga-nizacji wirtualnych przez współczesne przedsiębiorstwa.. | Find, read and cite all the .BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.. Termin ten oznacza wirtualną przestrzeń, w ramach któ-rej wiedza jest tworzona, a następnie dzielona zgodnie z potrzebami zgłaszanymi .Podstawy organizacyjne przekształceń tradycyjnych organizacji, w pojawiające się organizacje wirtualne, uwzględniają współzależność wzajemną zarówno podmiotowego udziału ludzi jak i powiązań między organizacyjnych.. Helena Bulińska-Stangrecka.. Organizacja wirtualna - co to?. Powołanie integratora Skojarzenia z terminemStruktura sieciowa - jest to struktura stosowana w nowoczesnych organizacjach, które zrywają z tradycyjnymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz wprowadzają nowe sposoby zarządzania, czyli w takich które opierają swoje funkcjonowanie na pracy i zarządzaniu sieciowym.. Organizacja wirtualna jest formą kooperacji prawie niezależnych organizacji, które zajmują się dostarczaniem usług albo produktów na zasadzie wspólnego stosunku gospodarczego.. Słowa kluczowe: pracownicy, organizacja, role, efektywność, praca.. Wybrane narzędzia wspomagające procesy organizacji i zarządzaniaprzyczynia się do dobrego współdziałania i większej sprawności funkcjonowania zespołu jako całości..

Tworzenie organizacji wirtualnej Etap 3.

Wirtualność określa się poprzez charakterystykę własności a nie istniejące cechy fizyczne, W literaturze spotykamy między innymi następujące określenia wirtualnej organizacji.. Pokolenie X Osoby z pokolenia X poszukiwały stabilizacji stawiając - za przykładem rodziców - naRole tak chronionych technologii teleinformatycznych na każdym z poziomów funkcjonowania organizacji wirtualnej przedstawia rysunek 2.. Tworzenie sieci firm Etap 1.. PL; ENGcoraz to inne narzędzia.. Obecnie, na dzień 24 marca 2016 r., funkcjonują cztery platformy crowdsourcin-gowe zainicjowane przez organizacje publiczne, tj. Lubelskie Dobre Pomysły,Celem niniejszej pracy jest charakterystyka oraz przedstawienie koncepcji i ujęć organizacji wirtualnych, które stanowią obecnie jedną z nowoczesnych form funkcjonowania i współpracy przedsiębiorstw.§ "organizacja wirtualna nie istnieje w sensie fizycznym, lecz jako elektroniczna sieć reprezentująca partnerstwo biznesowe w rozproszonej formie organizacyjnej, która pojawia się tylko w celu skorzystania z okazji rynkowych" (Campbell Alistair) Rysunek 1..

Pięć filarów organizacji wirtualnej (opracowanie własne)19.

Wdrożenie systemów informatycznych Etap 2.. Zazwyczaj takie związki mają charakter czasowy, służą optymalnemu wykorzystaniu jakiejś okazji np. korzystnej sytuacji na rynku.W teorii uznaje się, że organizacja może zostać wydzielona, jeżeli występuje: złożoność struktury, odrębność celów i przechowywanie wiedzy.. Meny główne.. Należy przypuszczać, że rozwój nowych koncepcji czy modeli to tylko kwestia czasu.. Otoczenie organizacji publicznych 10 11 12 Organizacje publiczne są systemami otwartymi, jednak ich otoczenie znacznie różni się 13 od otoczenia, w którym funkcjonują organizacje prywatne [15, 33].Kolejny rozdział został poświęcony ogólnej charakterystyce procesu produkcyj-nego.. Technologia ICT w rozwoju organizacji wirtualnej (Jurg A., "Rola technologii teleinformatycznej w rozwoju organizacji wirtualnej", artykuł opublikowany 7 lipca 2009 r. na blogu "Agile")Omówiono problem sedna organizacji wirtualnej, rozpoczynając od jej morfologii, ze szczególnym uwzględnieniem nietypowości strukturalnej oraz pełnej prezentacji jej specyfiki.. W tym typie organizacji niezależne od siebie firmy łączą luźne, dobrowolne i niezhierarchizowane relacje oparte na zaufaniu..

Podstawą funkcjonowania takiej organizacji są grupy pracowników, których ... zadania.

Współpraca ta bazuje na kluczowych, komplementarnych kompetencjach, któreWśród najważniejszych cech organizacji wirtualnej wymienia się m.in.: brak materialnej struktury, bazowanie na technologiach informacyjno-komunika- cyjnych, pracę zdalną, nieostrość granic, brak jednoznacznej struktury, koncen-Organizacja wirtualna Rys.3 Główne czynniki sprzyjające współpracy organizacji wirtualnych Etap 0.. Organizacja wirtualna.. podkreślono, iż organizacje wirtualne opierają się na współpracy międzyorganizacyjnej (sieciowej) i są dziś uznawane za jedną z bardziej kluczowych form .BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics.. Występuje tu dogodniejsze wejście na rynek, a także późniejsze uzyskanie na nim konkurencyj­Organizacje zhierarchizowane z sukcesem jednak uzupełniają swoją tradycyjną działalność o różne wirtualne rozwiązania, takie jak strony internetowe (zawierające poza informacjami, interaktywne funkcjonalności), praca zdalna, symulatory, gry decyzyjne i inne, opisane w tej publikacji.Organizacja wirtualna stanowi zatem formę organizacji struktury przedsię - biorstwa, gdzie szczególnie istotna jest współpraca w osiąganiu wspólnych celów..

Wprowadzenie Mówiąc o pracownikach organizacji myślimy o zespole realizującym wspólny cel.

Organizacja ta, zmienia formę zainteresowania i funkcjonowania w zależności od sytuacji.Organizacja wirtualna umożliwia swoim uczestnikom kształtowanie wspól­ nej infrastruktury, inwestycji w sferze B + R, podział kosztów oraz ryzyka, ulep­ szanie oraz uzupełnianie perspektyw roztaczających się przed nimi.. Ze względu na istotny wpływ na sprawnyCelem badania była charakterystyka społeczności wirtualnych oraz identyfi-kacja ich roli w tworzeniu otwartych innowacji w organizacjach publicznych.. Czy rzeczywiście zawsze jest to zespół, czy tylko grupaWydaje się, że termin inteligetne organizacje zaproponowany przez J.B.Quinn'a [10] najlepiej oddaje istote funkcjonowania wirtualnej organizacji.. Charakteryzują się one większą elastycznością, rozproszeniem i zorientowaniem na.. Charakterystyka e-kultury.. Są jednak i tacy, którzy wycofują się z życia zawodowego, napotkawszy trudności na rynku pracy, nie umiejąc się dostosować do oczekiwań współczesnych organizacji [18, s. 138].. bodźców rynkowych i technologicznych.. I tak pojawiły się już teoretyczne modele takich organizacji jak: Organizacje sieciowe, Organizacje fraktalne, Organizacje wirtualne, Organizacje uczące się.. Przedstawiono funkcje zarządzania organizacjami uwzględniając konieczność odmiennego ich formułowania na potrzeby organizacji wirtualnej.przedsiębiorstw.. Współcześnie obserwuje się odchodzenie od charakterystycznej w epoce przemysłowej struktury organizacyjnej w kierunku .Organizacje publiczne także w dużo większym stopniu 6 niż organizacje prywatne są otwarte na otoczenie i jego wpływy [35].. Cechami takiej organizacji są: wiedza fachowa, absolutne zaufanie, współdziałanie zamiast rywalizacji, najnowsza technologia .Kultura organizacji wirtualnych.. PL; ENGCHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI ZESPOŁÓW WIEDZY - UJĘCIE TEORETYCZNE STRESZCZENIE ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt