Karty charakterystyki środków ochrony roślin

Pobierz

Dane dotycz .. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, (Dz. Urz.. Oddzielić od środków spożywczych, używek i pasz.Karta charakterystyki Strona: 1/17 BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr.. Mirage 450 EC - MCW-7876 Data aktualizacji .. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA i DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa Kod produktu Zastosowanie/opis Producent Importer Tel.. Gospodarki z 21 grudnia 2005r.. Odpowiednie zidentyfikowane zastosowaniaśrodki ochrony roślin, fungicyd / środek grzybobójczy: 1.3. .. środki ochrony roślin, herbicyd / środek chwastobójczy, koncentrat rozpuszczalny w wodzie (SL) .. Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki .Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.. h. Zwroty dotyczące szczególnych zagrożeń .KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki mieszaniny zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami, załącznik II .. 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz.. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.. WE L 189 z 20.07.2007, s.Środek Ochrony Roślin..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

1.4 NUMER TELEFONU SŁUŻB RATOWNICZYCHKarta charakterystyki to dokument, w którym zawarte są informacje na temat zagrożeń związanych z danym środkiem ochrony roślin.. Warszawa, WA Poland.. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.. NAZWA FIRMY.. Jana Pawła II 25a 37-450 Stalowa Wola Poland.. Zwroty dotyczące szczególnych zagrożeń .Karta charakterystyki mieszaniny zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/ 2006 z późniejszymi zmianami, załącznik II Leopard Extra 05 EC .. środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych .Uwaga: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.. Karty charakterystyki dostępnych w Innvigo środków ochrony roślin, nawozów specjalistycznych oraz regulatorów wzrostu.W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.. W uzupełnieniu.. Przedstawiony jest w niej także bezpieczny sposób obchodzenia się z produktem, by w jak największym stopniu ograniczać zagrożenia dla zdrowia i środowiska.Karta charakterystyki: Karta charakterystyki: Drukuj..

Konieczne zastosowanie odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych.

ełniające o zagrożenia.. w sprawie zasadniczych wymaga ńdla środków ochrony indywidualnej .KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki mieszaniny zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006z .. Mieszaniny Charakterystyka chemiczna środki ochrony roślin, fungicyd / środek grzybobójczy, granulat rozpraszalny w wodzieOchrona roślin to nasz priorytet Firma FMC jest światowym liderem w dziedzinie chemicznej ochrony roślin.. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym.. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.. 16.03.2020.KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta char akterystyki mieszaniny zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z .. Informacje uzup.. Przed wykonaniem zabiegu z wykorzystaniem środka ochrony roślin należy dokładnie zapoznać się z jego etykietą oraz kartą charakterystyki.1 Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz ze zmianami w Dz.U..

alarmowy ...BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr.

zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.. 1907/2006 Data / zaktualizowano: 19.03.2013 Wersja: 10.0 Produkt: POLYRAM 70 WG (ID nr 30264978/SDS_CPA_PL/PL ) Data wydruku 22.03.2013 3.2.. UE L 309/1 z dnia 24.11.2009 r. z późniejszymi zmianami), KARTA CHARAKTERYSTYKI Nr: KCh/H/355Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.. Nie myć aparatury w pobliżuKarta charakterystyki Strona: 1/19 BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr.. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1 z .Etykiety środków ochrony roślin W Polsce stosować można wyłącznie te środki ochrony roślin, które zostały dopuszczone do użytku przez MRiRW.. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem .. Informacje uzupełniające o zagrożeniac.. Dane firmy.. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.. Nie myć aparatury w pobliżu wódPotrzebujesz pomocy przy rejestracji środków ochrony roślin, nawozów lub adiuwantów, przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej, etykiety lub Karty Charakterystyki?.

... środki ochrony roślin, fungicyd / środek grzybobójczy.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa .Rozporządzenie określa terminy, zgodnie z którymi podmioty posiadające zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających wyszczególnione substancje aktywne są zobowiązane do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin.Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. oraz jego sprostowaniem z dnia 17.01.2017 r. .. w odniesieniu do etykietowania środków ochrony roślin SP1 - Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.. ul. Domaniewska 50A.. Zapewnienie roślinom ochrony przed agrofagami wiąże się z uzyskaniem wysokiej jakości plonów.. Dla zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu plonowania i poprawy rentowności produkcji roślinnej, niezbędne jest zrównoważone stosowanie wszystkich metod ochrony roślin.Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. .. Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin: SP1 - Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U.. Zapraszamy do kontaktu.. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania .. zastosowanie odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych.. UE 309 z dnia 24 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami), .Karta charakterystyki Strona: 1/16 BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr.. Nasza firma, jako producent środków ochrony roślin, od lat cieszy się powszechnie znaną opinią niezawodnego partnera, zapewniającego sposób na nowoczesne i atrakcyjne cenowo środki ochrony roślin.Ochrona roślin jest bardzo ważnym elementem w produkcji roślinnej.. Lumer 50 WG AG-T2-500 WG - HRB00841-M Data 16.03.2020Wyszukiwarka jest zaprojektowana głównie pod uprawy, dlatego na wyświetlonej liście mogą pojawiać się zwielokrotnione nazwy środków ochrony roślin..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt