Przyczyny rozwoju gospodarczego indii

Pobierz

Wyjaśnić cele, zasady oraz dokonać oceny polityki jednego dziecka.. XX wieku Indie notują dynamiczny rozwój gospodarczy.. 200 lat panowania Brytyjczyków jeszcze bardziej go zintensyfikowało.. USA są krajem demokratycznym, ludność posiada pełnie swobód obywatelskich, wszyscy są równi.. nowoczesność w .. Niesprzyjający klimat, jako czynnik .Zupełnie zmieniła się struktura indyjskiej gospodarki: mimo iż na wsi mieszka w dalszym ciągu 60 proc. ludności, to udział rolnictwa w tworzeniu PKB zmniejszył się do ok. 17 proc. Na przemysł przypada 24 proc., a na sektor usług (wspierany przez rewolucję informatyczną i telekomunikacyjną oraz outsourcing) - blisko 60 proc.. W ostatnim dziesięcioleciu PKB Indii wzrastał w średnim tempie 8,5 proc .Nadmierny przyrost naturalny skutecznie ogranicza rozwój społeczno-gospodarczy Indii.. 5.inwestycje Amerykanów.. Rozwój tradycyjnej i nowoczesnej gospodarki w Afryce (2.6) -IV Liceum Ogólnokształcące im.. Tradycja i .. - rozwój przemysłu wysokiej technologii.. Kopalnie, fabryki ziemi itp.Dokładnaocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnychregionówlub ich częścijest możliwadzięki różnorodnymwskaźnikom-przedstawiającymich obraz z uwzględnieniemróżnychkryteriów,np.. Rozwój w Indiach ma charakter nierównomierny.10.6.. Wyjaśnić przyczyny i• opisuje system kastowy społeczeństwa Indii • wyjaśnia przyczyny dynamicznego rozwoju nowoczesnych usług w Indiach • przewiduje społeczno-gospodarcze skutki eksplozji demograficznej w Indiach • analizuje poziom rozwoju gospodarczego Indii • wyjaśnia przyczyny gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii w Indiachgospodarcze w Indiach; wyjaśnia przyczyny gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii ..

Czynników wzrostu gospodarczego jest wiele.

Podstawowe znich to inwestycje, postęp techniczny, alokacja nakładów.. Obecnie, pomimo poprawy sytuacji, dalej znaczny odsetek mieszkańców tych krajówżyjeponiżejgranicy ubóstwa, czyli za mniej niż1,25 dolara USD/dzień, najgorsza sytuacja pod tym względempanuje w Indiach,Dynamiczny rozwój tego kraju sprawił, że w stosunkowo krótkim czasie stał się pierwszą potęgo gospodarczą w świecie.. : dostępdo edukacji, wskaźnikHDI, oczekiwana długośćtrwania życiaw momencie urodzenia, PKB na osobę(per capita).Przyczyny wielkich wypraw geograficznych Przyczyny wypraw geograficznych można podzielić na trzy grupy: przyczyny gospodarcze, polityczne i społeczne..

Wyjaśnić znaczenie przemysłu nowoczesnych technologii w rozwoju gospodarczym Indii.

Chiny i Indie to dwa z niewielu krajów, dla których prognozuje się istotny wzrost PKB w 2009 roku.Głównymi materialnymi źródłami wzrostu gospodarczego jest akumulacja (nagromadzenie środków na inwestycje) i postęp techniczny.. Wysoki poziom oświaty.. Po uzyskaniu niepodległości kilka programów zostało przedstawionych w ramach planów pięcioletnich w celu złagodzenia ubóstwa.. 4.duże wpływy z eksportu produktów rolnych.. Indie wraz z Chinami są najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką na świecie.. - inwestycje zagraniczne.. Na podstawie atlasu uczniowie charakteryzują położenie i warunki przyrodnicze oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy Indii.Język angielski jest jedynie językiem pomocniczym, który, pomimo niechlubnej przeszłości przyczynił się do integracji kraju i jego rozwoju gospodarczego.. - dynamiczny rozwój nowoczesnych usług.. 3.pomoc finansowa Amerykanów.. - w latach 90.XX wieku rozpoczęto reformę gospodarki, wprowadzając ułatwienia podatkowe.działania ich rządu są wystarczające, a także Indie, gdzie odsetek respondentów uważających, że rząd robi zbyt wiele (37%), jest niemal równie liczny jak wyrażających opinię, że robi zbyt mało w walce z kryzysem (36%).. - zaawansowane badania w dziedzinach takich jak kosmonautyka, medycyna czy energetyka.. W ciągu 20 lat Indie przekształciły się ze światowego marudera w kraj zdecydowanie bardziej otwarty na świat, nastawiony na współpracę .korzystnie zmienił się krajobraz gospodarczy i społeczny Indii..

Problematyka rozwoju gospodarczego Indii po reformach z lat nieWprowadzenie Bieda w Indiach jest głęboko zakorzeniona.

1.Wyjaśnij, dlaczego Indie nazywamy kraje kontrastów społecznych i gospodarczych.. Odpowiedz na pytania.. Odpowiedzi wpisz do zeszytu pod tematem lekcji.. Podaj minimum trzy czynniki lokalizacji, które należy wziąć pod uwagę decydując się• opisuje przyczyny małej gęstości zaludnienia oraz niskiego poziomu urbanizacji Oceanii • wykazuje wpływ migracji na zróżnicowanie australijskiego społeczeństwa • omawia wybrane zagadnienia gospodarcze Australii ze szczególnym uwzględnieniem roli górnictwa, rolnictwa i turystyki • przedstawia na podstawie map gospodarce Indii opisuje kontrasty gospodarcze Indii, przedstawia tradycyjne i nowoczesne działy przemysłu, wymienia cechy rolnictwa Indii i problemy jego rozwoju,· szeregować czynniki rozwoju gospodarczego Indii według ich znaczenia dla sytuacji ekonomicznej kraju i jego mieszkańców; · wyjaśnić znaczenie przemysłu nowoczesnych technologii w rozwoju gospodarczym Indii.. 2.duże nakłady na badania naukowe.. Do tego sukcesu przyczyniły się czynniki społeczno-polityczne i ekonomiczne.. Szacuje się, że jeszcze 200 lat temu poziom rozwoju Indii nie odbiegał wiele od poziomu rozwoju Europy Zachodniej, podczas gdy dzisiaj występuje dziesięciokrotna różnica PKB na głowę mieszkańca między .Bardzo dynamiczny rozwój gospodarczy państw grupy BRICS nie jest niestety równoznaczny ze wzrostem poziomu życiaich mieszkańców..

· podać przyczyny zróżnicowania gospodarczego państw Azji;przedstawia korzyści i zagrożenia związane z rozwojem turystyki.

Wielka Brytania, Ukraina, Francja, Szwecja D. Ukraina, Wielka Brytania, Argentyna, Zambia Zadanie 8 (0 - 2 pkt.). Ten duży rozwój gospodarczy Indii natrafia jednak na ograniczenia i przeszkody, jakimi są: niski stopień urbanizacji demograficznej - tylko 33%; przewaga słabo wykształconej, rozproszonej ludności wiejskiej; tradycje kulturowe ograniczające rozwój niektórych rodzajów działalności; analfabetyzm; .Gospodarka Indii - siódma gospodarka świata i trzecia gospodarka w Azji.. 6.kolonie zamorskie.Przyczyny niekorzystnej sytuacji gospodarczej w Indiach po odzyskaniu niepodległości .. Deepak Lall tak jak M. Weber wnioskował, że niski poziom rozwoju gospodarczego Indii wynika z systemu kastowego, ale podkreślał także negatywne skutki nieregularności monsunów oraz częstych zmian klimatycznych.. - wyjaśnia, jakie znaczenie dla wzrostu gospodarczego Kenii ma rozwój turystyki; - proponuje miejsca w Kenii, w których warto spędzić wakacje.. Rozpatrzymy je teraz nieco bliżej.1.bogate zasoby surowców mineralnych.. 2.odpowiedział (a) 23.11.2013 o 14:35.. 13.Charakteryzuje region lliskiego Wschodu pod względem cech kulturowych oraz zasobów ropy naftowej i poziomu rozwoju gospodarczego.. Jest zaliczana do gospodarek wschodzących i według niektórych analiz może w przyszłości stać się trzecią co do wielkości gospodarką świata, po Chinach i Stanach Zjednoczonych.. Do przyczyn gospodarczych zaliczymy poszukiwanie nowych bezpiecznych dróg do Indii a zaraz.charakteryzuję wybrane zagadnienia społeczno--gospodarcze Indii opisuję kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach wyjaśniam przyczyny gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii w Indiach 17.. Kultura Indii jest ściśle powiązana z religią hinduistyczną i wiedzą wedyjską, skąd pochodzą wciąż obowiązujące zasady etyczne, np. współistnienie wielu przeciwstawnych zasad, takich jak ogromne bogactwo i skrajna bieda, obecność demokracji przy jednocześnie wciąż żywym systemie kastowym.poznasz przyczyny dużego potencjału rozwojowego oraz szybkiego rozwoju gospodarki Indii Zapoznaj się z tematem lekcji od str. 44-51 w podręczniku Planeta Nowa 8.. Dziś państwo to jest dużo biedniejsze od Chin, które wprowadziły system regulacji urodzeń, mimo wcale nie mniejszego potencjału rozwojowego Indii.. Dadabhai Naoroji był pierwszą osobą, która mówiła o koncepcji Poverty Line przed uzyskaniem niepodległości.Powodem nierównomiernego rozwoju krajów świata jest głównie różna dynamika wzrostu gospodarczego w okresie ostatnich 200 lat.. Handel zagraniczny i turystyka 2 B. Australia, RPA, Stany Zjednoczone, Kanada C..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt