Sprawozdanie merytoryczne z wykorzystania dotacji

Pobierz

Informacja o tym powinna być zamieszczona w ogłoszeniu konkursowym, upubliczniona na stronie Urzędu lub podana podczas podpisywania umowy o dotację).SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŽETU POWIATU NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŠRODOWISKA 1 GOSPODARKI WODNEJ Nazwa zadania Data i numer umowy o dotacjç I.. SPRAWOZDANIE z wykorzystania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty .. 9-7) Sprawozdanie z rzeczowej realizacji zadania oraz wykorzystania dotacjiSprawozdanie merytoryczne z zadania: .. W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy .kwota opłacona z dotacji (max 80%) 2.. Sprawozdanie merytoryczne z wykonania realizacji zakladanych celów zadania z ocenQ dotyczQcQ skutecznošci .Gmina składa wojewodzie sprawozdanie z wykorzystania dotacji w roku 2012 do dnia 30 stycznia 2013 r. 2) W tabeli w razie potrzeby należy dodać kolejne wiersze.. 2004, KRS - , NIP - 952 195 80 93, REGON - 015766940 Status: Organizacja .Sprawozdania merytoryczne i finansowe powinny obejmować wyłącznie działania przewidziane umową i przedstawiać stan realizacji całego zadania , czyli zarówno określenie działań realizowanych w ramach dotacji jak również innych środków po stronie Zleceniobiorcy określonych umową.Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Pole Dialogu za rok 2015 ..

Wykonanego na podstawie dotacji przedmiotowej udzielonej na podstawie § 8 ust.

Otrzymywanie autolizatu i ekstraktu drożdżowego w celu ich wykorzystania jako źródła azotu w hodowli drożdży, podzadanie 2.załącznik 1a - rozliczenie zakupu sprzętu sportowego w przypadku, gdy sprzęt sportowy był elementem wnioskowanego dofinansowania, załącznik 2 - sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania, załącznik 3 - deklaracja rozliczenia dotacji, załącznik 4 - zestawienie finansowe dokumentów księgowych.SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Dąbrowa Górnicza, czerwiec 20 r. str. 8 4.. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE .. pochodzących z dotacji zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych /z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości .. (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Całość zadania (zgodnie z umową) Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania Koszt całkowity Z tego z dotacji Z tego finansowanych ze środków własnych, środków z innych źródeł Koszt całkowity Z tego(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Całość zadania (zgodnie z umową) Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania Koszt całkowity Z tego z dotacji Z tego finansowanych ze środków własnych, środków z innych źródeł Koszt całkowity Z tegoW sprawozdaniu rozliczaj tylko kwalifikowane koszty (niektóre wydziały lub biura Urzędu m.st. Warszawy w związku ze specyfiką działań stosują swoje wytyczne w tym względzie)..

Element sfinansowany z dotacji Nr i data faktury/7 17) Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.

CZĘŚĆ I.. Sprawozdanie merytoryczne 2019-2020 z pracy ZARZĄDU WTUTU w roku akademickim 2019/2020 I.METRYCZKA: 1.Nazwa organizacji: Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku Forma prawna: Stowarzyszenie rejestrowe Rejestracja: 31.. Sprawozdanie finansowe z okre śleniem wysoko ści poszczególnych wydatków z doł ączeniem spisu wszystkich faktur (rachunków), które zostały opłacone w cało ści lub cz ęści ze środków pochodz ących z dotacji Lp.. Często monitoring wykorzystania przyznanej dotacji polega na dość szczegółowej analizie sposobu prowadzenia księgowości.Sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową za 2020 rok Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za 2020 rok Dodatkowo: w związku z prowadzeniem publicznych szkół podstawowych publikujemy roczne rozliczenie dotacji.Dotacja z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spotecznej — Dotacja z Urzedu Miasta Lodzi — 46 225 2.2 100 000 Informacja o prowadzonej dzialalnoéci gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiebiorców KRS.. Zestawienie dowodów księgowych (zgodnie z wzorem).. dofinansowania ałość dota1ji: 240 000,00 PLN Dotacja w 2020 roku: 140 000,00 PLN .SPRAWOZDANIE merytoryczne z wykorzystania dotacji celowej na kształcenie w roku 201 PRZEZNACZENIE dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z kształceniem na stacjonarnych studiach doktoranckich z ( zgodnie z umową z PAN Dane instytutu nazwa, adres siedziby, NIP, Regon Opis zadania s finansowanego dotacją celowąsprawozdanie roczne z wykorzystania środków finansowych, o którym mowa w pkt 33 "Zasad udzielania gminom i powiatom województwa łódzkiego dotacji celowych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz .z dnia ..

Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, które podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody: Kwota brutto z faktury 1.

zasady Gry w zmianę oraz kilka alternatywnyh wariantów wykorzystania gry do pra1y z uczniami - podzas lekji po powro1ie do szkół, jak również w trakie nauki zdalnej.. 3.Zestawienie faktur rachunków związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie .Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku Przedszkole Caritas nr 2 2017r.. Nie obejmuje środków pochodzących zarówno ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, jak i realizatorów projektów.. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego za_rok 2016.. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Przedszkola nr 2 w Leżenicy za 2016.finansowej organizacjom oczekują rzetelnych sprawozdań finansowych obejmujących : bilans, rachunek wyników i informacje dodatkową, często sprawozdanie merytoryczne z działalności NGO.. finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Kwota dofinansowania ałość dotacji: 350 000 PLN, w tym 58 000 .. IT wsparł zakupienie sprzętu oraz przeprowadził szkolenie dla zespołu z jego wykorzystania.Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree ..

1.Dane Podmiotu składającego sprawozdanie:Zarząd opracowywał i składał w ustalonych terminach skutecznie wnioski o dotacje oraz sprawozdania z wykorzystania w/w dotacji.

W 2019 roku Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" uzyskałoFormularz sprawozdania z wykorzystania dotacji na dofinansowanie wydatków, określonych w art. 192 pkt 3, 4 , 5, 7, i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych w 2014 r. na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych.Gmina składa sprawozdanie z wykorzystania dotacji w roku 2012 do dnia 30 stycznia 2013 r. 2) Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania porozumienia.Definicję wykorzystania dotacji zawarto w art. 251 ust.. Dofinansowanie z krajowego funduszu szkoleniowego.. dzialalnošé 85.59.B - Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane go spodarczaSprawozdanie merytoryczne z działalności Federacji Polskich Banków Żywności w 2015 roku STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI FEDERACJI POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI W 2015 ROKU I.. 18) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje).. Oceniając sprawozdania merytoryczne za rok akademicki 2020/2021, finansowe oraz bilans za rok obrachunkowy 2020 i dokumenty finansowo księgowe za okres 01.01.2020 do 31.12.2020, Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:Sprawozdanie finansowe jest dostępne do wglądu w siedzibie UTW w WCK.. 3) W uwagach konieczne jest wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w realizacji działań, zarówno jeśli idzie o ich zakres, znaczące różnice w kosztach, jak i w harmonogramie .Sprawozdanie merytoryczne z działalnośi Fundacji Pole Dialogu za rok 2020..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt