Wykonywanie pracy biurowej prezentacja

Pobierz

Struktura organizacyjna jednostki.. Komplet dokumentów dotyczących zatrudnienie jednego pracownika.. Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe związane z wykonywaniem pracy w pozy-cji siedzącej nie są konsekwencją tylko i wyłącznie pracy admini-stracyjno-biurowej.. Scharakteryzuj jeden z wybranych dokumentów: .Obowiązkiem pracodawcy jest w pierwszej kolejności takie zorganizowanie procesu pracy w biurze, aby pracownicy świadczący prace przy monitorach ekranowych mieli możliwość przemiennego łączenia pracy związanej z obsługą monitora z innymi rodzajami prac - takimi, które nie obciążają narządu wzroku i wykonywane są w innej pozycji ciała (przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego).Postęp techniczny pracy biurowej występuje w trzech postaciach: -niemechaniczne środki techniczne np: kartotek, tablic planistycznych, pomocniczego sprzętu biurowego.. Stosowanie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w pracy M2.. • Podłoga w pomieszczeniu z komputerami powinna być gładka, bez szczelin, pokryta wykładziną antyelektrostatyczną.. Jest ono przeznaczone jest dla osób zajmujących się w pracy zawodowej przygotowywaniem róznorodnych prezentacji.bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy..

Organizacja stanowiska pracy 11.

Zasady komunikacji interpersonalnej.. Recepcjonista (lub recepcjonistka) — wykonuje proste prace zwiazane z przyjmowa- niem, ewidencja i rozdzielaniem korespondencji, rejestracjq i przyjmowaniem goéci oraz odbieraniem telefonów i Iqczeniem rozmów.. Można tu również wymienić pracę chociażby Akta różnych spraw dotyczących jednego zagadnienia.. planować pracę własną i zespołu stosować zasady komunikacji interpersonalnej 2 Organizowanie stanowisk pracy w jednostce gospodarczej.Dydaktyczna mapa programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.24 Wykonywanie prac biurowych biurowej.. Za monotonną może być uznana praca np. na stanowisku przy taśmie, na stanowisku kierowcy, gdy jego uwaga skupiona jest na obserwacji ograniczonej przestrzeni pasa autostrady, drogi.wykonywanie pracy związanej z obróbką wstępną surowców, .. Mądrzy pracodawcy, którzy chcą efektywnie zajmować się świadczonymi dla klientów usługami, zatrudniają pracowników biurowych.8.. -mechanizacji polegającej na zastępowaniu techniki ręcznej techniką maszynową.. Zagadnienia na egzamin ustny w dniu 21.06.2015 r. Egzamin ustny z przedmiotu polegał będzie na odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela oraz na wykonaniu krótkiego ćwiczenia w Microsoft Excel 2007.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ADMINISTRACJI ANNA WYROBA PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DLAADMINISTRACJI W ZAKRESIE BHP • Kodeks pracy -ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn..

Stosowanie języka obcego w pracy biurowej.

Wprowadzanie grafiki, wykresów i diagramów.. Sporządzanie korespondencji i obsługiwanie urządzeń biurowych.. Dokumentacja dotycząca wszystkich pracowników.. Bez względu na cele takiej pracy, obowiązki pełnione w trakcie jej wykonywania odbywają się głównie w pozycji siedzącej, która wbrew powszechnemu przekonaniu jest ma negatywny wpływ na zdrowie i jest uciążliwa dla organizmu człowieka.Umiejętności pracownika biurowego: obsługa komputera i urządzeń oraz dobra organizacja pracy.. Umieszczanie plików dźwiękowych i filmowych.. Jeżeli jest to praca prosta, rutynowa, o zautomatyzowanym toku, wymagająca stałej łączności między stanowiskami, wówczas dobrym rozwiązaniem będzie pomieszczenie wielkoprzestrzenne - najlepiej, w miarę komplikacji zadań, podzielone na strefy pracy grupowej, czy boksy biurowe.• Na 1 stanowisko pracy przy monitorze ekranowym powinno przypadać 6 m 2 powierzchni pokoju o wysokości najmniej 3,3 m.. Jego miejscem pracy jest najczqšciejpracy administracyjno-biurowej, jak i w szkole, środkach lokom o-cji, a także po pracy, podczas odpoczynku w domu.. Tworzenie i obieg dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych w zależności od rodzaju administracji..

Pojęcie organizacji i techniki pracy biurowej.

Osoby bezpośrednio realizujące zadania:ORGANIZACJA I TECHNIKI PRACY BIUROWEJ 1. c) świadectwo pracy, CV, umowę o pracę.. Zakres obowiązków pracownika biurowego obejmuje m.in. znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność obsługi programów komputerowych, które usprawniają codzienną pracę.. Podstawowa jednostka podziału dokumentacji biurowej.wykonywanie prac biurowych; udział w akcjach charytatywnych, np. Szlachetna Paczka; zbieranie książek, gier, zabawek i przekazanie tych darów ubogim dzieciom; przeprowadzanie zbiórek pieniędzy, np. na leczenie chorych ludzi; pomaganie w wyszukiwaniu sponsorów i zbieraniu funduszy na rzecz potrzebujących;Średnie i ukończony wstępny staż pracy * starszy referent : wyższe i ukończony wstępny staż pracy lub średnie i 4 lata pracy * samodzielny referent ds. technicznych : wyższe i 2 lata pracy w danej specjalności lub średnie zawodowe i 6 lat pracy lub ogólne i 8 lat pracy * kierownik działu: wyższe i 3 lata pracy na stanowisku .Ergonomiczne stanowisko pracy - czyli BHP w pracy biurowej W bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach czy kancelariach notarialnych dominuje praca biurowa.. zmianami, • Rozp.. Wykorzystanie programów użytkowych w pracy biurowej Wykorzystanie w pracy biurowej podstawowych środków technicznych: telefonu, telefaxu, kserokopiarki, niszczarki..

• Stanowiska pracy muszą być tak usytuowane, aby zapewniały kaŜdemuDokument.

Projektowanie interaktywnych prezentacji do.b) życiorys, list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy, kwestionariusz osobowy.. -automatyzacji umożliwiającej wykonywanie kompleksowych procesów pracy w sposób .organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;Budowanie pozycji i autorytetu HR Business Partnera Powerpoint szkolenie a obowiązki pracownika biurowego Powerpoint szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności tworzenia różnorodnych prezentacji za pomocą aplikacji MS PowerPoint.. Program nauczania dla zawodu technik prac biurowych uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie stosowane w zawodzie oraz współczesne koncepcje nauczania i uczenia się.organizacja pracy biurowej • technik prac biurowych • pliki użytkownika Neo85 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • zadanie.doc, Rzeczowy wykaz akt.docJego miejscem pracy jest najczqšciej duŽa firma, instytucja rzqdowa lub samorzqdowa.. Środki techniczne pracy biurowej Cztery pierwsze podrozdziały poświęcono roli i znaczeniu pracy biurowej, sekretariatu.. Zbiór dokumentów dotyczących określonej sprawy.. Determinanty dobrej organizacji pracy biurowej (determinant - wskaźnik).Organizacja przestrzenna stanowisk pracy biurowej powinna być dostosowana do charakteru i wymagań wykonywanej pracy.. M5.Osobyposiadające moc decyzyjną w organizacji: z reguły nie wykonują samodzielnie zadań, więc nie mają bezpośrednich informacji na temat tego, co szwankuje i co należałoby poprawić; nie mają zazwyczaj również najlepszej wiedzy na temat tego, jak należałoby poprawić dany element.. U pracodawcy, u którego nie działa społeczna in-spekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego za-Wykonywanie prac, czynności powtarzalnych może być uznane za prace monotonną jeżeli ich ilość/natężenie w jednostce czasu są znaczne.. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.. Obsługiwanie biura.. d) list motywacyjny, referencje, odpis aktu urodzenia.. Przedstawiają, jaką funkcję w pracy biurowej i w całej działalności firmy zajmuje informacja, a także opisują czynności związane z przyjęciem, gromadzeniem i przechowywaniem pism,WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ SEMESTR I LP Zagadnienie Umiejętności 1 Planowanie pracy własnej i zespołu.. Prezentacja programu PowerPointWykonywanie prac biurowych Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie (technik administracji) sobota, 20 czerwca 2015..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt